دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 16:54

شمارش مخمر و کپک

شمارش کپک و مخمر

کلیات

توشیه می شود مخمرها و کپک ها را به طور معمول ، یا با روش پور پلیت که شمارش در آن آسن تر انجام می شود یا با روش کشت سطحی که در آن مدت زمان قرار گرفتن سلول ها در معرض اکسیژن اتمسفر به حداکثر می رسد و هم چنین از تنش حرارتی ناشی از آگار ذوب شده پیشگیری می کند، شمارش می شوند. سطح پلیت های آگار پیش ریته بهتر است پیش از تلقیح خشک شوند.

گاهی اوقات برخی از مخمر ها و کپک ها ممکن است سبب بیماری های عفونی و ایجاد واکنش های حساسیتی حتی در افراد سالم شوند. بنابراین احتیاط هنگام کار با آن ها اهمیت دارد. به طور ایده آل، بهتر است پلیت ها داخل انکوباتور نگهداری شوند و از نگهداری آن ها در فضای باز خودداری شود. تا حئ امکان در پلیت ها را کم باز کنید و فقط در موارد ضروری مانند تهیه ی لام برای آزمون میکروسکوپی در آن را باز کنید. پیش از برداشت از آن ها سوزن یا لوپ کشت را پس ز شعله دادن خنک کنید. توصیه می شود میزهای کار وانکوباتور به طور روزمره ضد عفونی شوند.

ثوصیه می شود پلیت ها را در وضعیت عمودی گرمخانه گذاری کنید و تا زمان شمارش، ان ها را جا به جا نکنید. جا به جایی سبب آزاد شدن کنیدی1 کپک و اسپور ها و در نتیجه ایجاد کلنی های اقماری شده و شمارش بالاتر از حد واقعی را نشان دهد.

شمارش کلنی های مخمر و کپک

به طور معمول پلیت های دارای 10 تا 150 کلنی شمارش می شوند . در صورتی که فلور قارچی غالب، کپک می باشد، پلیت های نزدیک تر به حد پائینی را برای شمارش انتخاب کنید و در صورتی که فلور قارچی غالب، مخمر می باشد پلیت های نزدیک تر به حد بالائی را برای شمارش انتخاب کنید.

در صورت مشکوک بودن به شناسایی کلنی ها، چنانچه از روی شکل کلنی ، تشخیص کپک و مخمر از باکتری ها امکان پذیر نباشد، با انجام آزمون لام مرطوب یا رنگ آمیزی سلول ها برای حداقل 5 کلنی از هر نمونه، عدم وجود باکتری ها را تایید کنید.

 

 1) تشکیل کنیدی

کنیدیها نیز از عوامل تکثیر غیرجنسی در قارچها بوده کنیدیها ممکن است در کنار یا انتهای هیف مخصوصی به نام کنیدیوفور تشکیل گردند. که به عوامل تشکیل شده کیندیوم اطلاق می‌گردد. کیندیومها یا کیندیها در درون یا سطح ساختمانهای خاصی نیز ممکن است تشکیل گردد. کیندیها ممکن است در داخل یک پیکنیدیوم تشکیل گردد. پیکنیدیوم ساختمان کوزه ‌مانندی است که در داخل آن کیندیها و کیندیوفورها قرار می‌گیرند. به کیندیهای حاصله پیکنیدیواسپور نیز اطلاق می‌گردد.

کیندیها ممکن است در سطح اندام بشقاب مانند و تختی به نام آسروولوس تشکیل گردند. آسروول در محل آلودگی تشکیل می‌گردد و بعد از تکمیل رشد باعث پاره شدن اپیدرم می‌گردد. در سطح این اندام بشقاب مانند تراکم فراوانی از کیندیوفورها قرار می‌گیرد و در داخل آنها هم کنیدیها تشکیل می‌گردد. کیندیها ممکن است روی ساختمان به نام اسپورودوچیوم تشکیل گردد. اسپورودوچیوم در محل آلودگی تشکیل می‌شود و ساختمان پف کرده و بالش ‌تک مانندی دارد و خیلی شبیه آسروول می‌باشد. اسپرودوچیوم موجب پاره شدن مشخص اپیدرم نمی‌شود.

 

بر اساس استاندارد 9899 سازمان ملی استاندارد ایران

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul