دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 17:07

محلول سازی جامدات

مسئله:

. تهیه 50 میلی لیتر محلول پرمنگنات پتاسیم 0/2N، چه وزنی از پرمنگنات پتاسیم جامد نیاز دارد؟

MnO4 + 8 H+ + 5e <===> Mn2+ + 4H2O

طبق معادلات و داده ها:

M = 158/04 g/mol

C = N * E = 0/2 * (158/04 / 5) = 6/32 مقدار نمونه در یک لیتر

(50ml / 1000ml) * 6/32 = 0/3 g

. برای تهیه 250 میلی لیتر محلول کلرید کلسیم 0/1 N چند گرم از نمونه جامد اولیه با درجه خلوص 98% مورد نیاز است؟

Cl = 35/5 g/mol  ,  Ca = 40 g/mol

MCaCl = 40 + 35/5 = 75/5

M = NVE                          E = M / n ==> E = 75/5 / 1 = 75/5

Mخالص = 0/1 * 0/25 * 75/5 = 1/88 g

Mناخالص = 1/88 * 98/100 = 1/84 g


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul