دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

شناساگر

محدوده pH

مقدار در هر 10 سی سی

رنگ محیط اسیدی

رنگ محیط بازی

Thymol Blue

1.2-2.8

1-2 drops 0.1% soln. in aq.

قرمز

زرد

Pentamethoxy red

1.2-2.3

1 drop 0.1% soln. in 70% alc.

قرمز-بنفش

بیرنگ

Tropeolin OO

1.3-3.2

1 drop 1% aq. soln.

قرمز

زرد

2,4-Dinitrophenol

2.4-4.0

1-2 drops 0.1% soln. in 50% alc.

بیرنگ

زرد

Methyl yellow

2.9-4.0

1 drop 0.1% soln. in 90% alc.

قرمز

زرد

Methyl orange

3.1-4.4

1 drop 0.1% aq. soln.

قرمز

نارنجی

Bromphenol blue

3.0-4.6

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

آبی-بنفش

Tetrabromphenol blue

3.0-4.6

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

آبی

Alizarin sodium sulfonate

3.7-5.2

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

بنفش

α-Naphthyl red

3.7-5.0

1 drop 0.1% soln. in 70% alc.

قرمز

زرد

p-Ethoxychrysoidine

3.5-5.5

1 drop 0.1% aq. soln.

قرمز

زرد

Bromcresol green

4.0-5.6

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

آبی

Methyl red

4.4-6.2

1 drop 0.1% aq. soln.

قرمز

زرد

Bromcresol purple

5.2-6.8

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

ارغوانی

Chlorphenol red

5.4-6.8

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

قرمز

Bromphenol blue

6.2-7.6

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

آبی

p-Nitrophenol

5.0-7.0

1-5 drops 0.1% aq. soln.

بیرنگ

زرد

Azolitmin

5.0-8.0

5 drops 0.5% aq. soln.

قرمز

آبی

Phenol red

6.4-8.0

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

قرمز

Neutral red

6.8-8.0

1 drop 0.1% soln. in 70% alc.

قرمز

زرد

Rosolic acid

6.8-8.0

1 drop 0.1% soln. in 90% alc.

زرد

قرمز

Cresol red

7.2-8.8

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

قرمز

α-Naphtholphthalein

7.3-8.7

1-5 drops 0.1% soln. in 70% alc.

گلی

سبز

Tropeolin OOO

7.6-8.9

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

گلی-قرمز

Thymol blue

8.0-9.6

1-5 drops 0.1% aq. soln.

زرد

آبی

Phenolphthalein

8.0-10.0

1-5 drops 0.1% soln. in 70% alc.

بیرنگ

قرمز

α-Naphtholbenzein

9.0-11.0

1-5 drops 0.1% soln. in 90% alc.

زرد

آبی

Thymolphthalein

9.4-10.6

1 drop 0.1% soln. in 90% alc.

بیرنگ

آبی

Nile blue

10.1-11.1

1 drop 0.1% aq. soln.

آبی

قرمز

Alizarin yellow

10.0-12.0

1 drop 0.1% aq. soln.

زرد

یاسی

Salicyl yellow

10.0-12.0

1-5 drops 0.1% soln. in 90% alc.

زرد

نارنجی-قهوه ای

Nitramine

11.0-13.0

1-2 drops 0.1% soln in 70% alc.

بیرنگ

نارنجی- قهوه ای

Poirrier’s blue

11.0-13.0

1 drop 0.1% aq. soln.

آبی

بنفش-صورتی

Trinitrobenzoic acid

12.0-13.4

1 drop 0.1% aq. soln.

بیرنگ

نارنجی-قرمز


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul