دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

آزمایش MPNآزمون تاییدی

آزمایش MPN:

تعداد احتمالی

0.1 میلی لیتر

1 میلی لیتر

10 میلی لیتر

گروه ها

150

1

2

3

10-8.30

43

0

1

3

11.30-10

44

2

3

2

13-11.30

 

*از آن جایی تعداد در نمونه 0.1 میلی لیتری گروه 11.30-10 صفر اعلام شد که نمونه ی این گروه موجود نبود و با بررسی های انجام شده پی برده شد که لوله های آزمایش این گروه قبلا توسط اشخاص ناشناسی شسته شده و همان طور که معلوم است، دیگر بررسی برای این نمونه ها وجود ندارد.

آزمون تاییدی:

10-8.30:

A: رشد کلونی ها به شکل صحیحی نبوده است و می توان ذرات کروی ریز تیره و روشنی را مشاهده کرد و تعداد محدودی است.

B: رشد کلونی ها به شکل صحیحی نبوده است و می توان ذرات کروی ریز تیره و روشنی را مشاهده کرد و تعداد محدودی است و در این تعداد کلونی نسبت کلونی های تیره بیشتر از کلونی های روشن است.

C: تعدادی کلونی به رنگ تیره بدون جلای فلزی بر روی سطح کشت دیده می شود و هم چنین تعدادی باکتری به رنگ روشن که نشانگر وجود انتروباکتر ها می باشد و برای بررسی بیشتر، آزمون تاکیدی نیز انجام شود.

D: رشد کلونی ها به شکل صحیحی نبوده است و می توان ذرات کروی ریز تیره و روشنی را مشاهده کرد و تعداد محدودی است و در این تعداد کلونی نسبت کلونی های تیره بیشتر از کلونی های روشن است.

11.30-10:

A: رشد کلونی ها به شکل صحیحی نبوده است و می توان ذرات کروی ریز تیره و روشنی را مشاهده کرد و تعداد محدودی است و در این تعداد کلونی نسبت کلونی های تیره بیشتر از کلونی های روشن است.

B: رشد کلونی ها به شکل صحیحی نبوده است و می توان ذرات کروی ریز تیره و روشنی را مشاهده کرد.

C: رشد کلونی ها به شکل صحیحی نبوده است و می توان ذرات کروی ریز تیره و روشنی را مشاهده کرد.

D: رشد کلونی ها به شکل صحیحی نبوده است و می توان ذرات کروی ریز تیره و روشنی را مشاهده کرد.

13-11.30:

A: پلیت این گروه یافت نشد.

B:سطح پلیت کاملا پوشیده از باکتری می باشد به طوری که جلای فلزی بکتری E.Coli به راحتی قابل مشاهده است و باکتری انتروباکتر نیز در بین کلونی های به هم پیوسته E.coli قابل مشاهده است.

C: سطح پلیت کاملا پوشیده از باکتری می باشد به طوری که جلای فلزی بکتری E.Coli به راحتی قابل مشاهده است و باکتری انتروباکتر نیز در بین کلونی های به هم پیوسته E.coli قابل مشاهده است.

D: در کشت زیگزاگ این پلیت می توان جلای باکتری هغای E.Coli را مشاهده کرد  و کلونی های انتروباکتر نیز قابل مشاهده است.

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul