دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

مقدمه

بخش مهمی از محصولات کشاورزی به فراورده های قابل مصرف تبدیل شده و به صورتی در می آیند که بتوان در فصول مختلف با کیفیت خوب به مصرف کننده عرضه نمود. در غیر این صورت قسمت عمده ای از آن ها فاسد شده و از بین می رود و یا به صورتی نامطلوب و در خیلی از موارد مضر برای سلامت انسان ارائه می گردد. برای این کار لازم است افرادی تربیت شوند که بتوانند با توجه به دانش و اندوخته های علمی خود در امور بررسی خصوصیات مهندسی مواد غذایی و طراحی خطوط تولید صنایع غذایی و دستگاه های مورد استفاده در این خطوط تولید منشاء خدمت باشند.

تعریف و هدف

مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی به مجموعه ای از علوم و فنون اطلاق می شود که خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مواد اولیه صنایع غذایی اعم از گیاهی، دامی و دریایی را از لحاظ تبدیل و نگهداری مورد بررسی قرار داده و نسبت به تعیین خصوصیات مهندسی مواد غذایی اقدام کرده و از این خصوصیات در طراحی دستگاه ها و خطوط تولید صنایع غذایی استفاده نمایند.

هدف از این دوره تربیت کارشناسانی است که با تکیه بر معلومات و اندوخته های علمی خود بتوانند طراحی واحد های صنایع غذایی را به عهده گرفته و در برنامه ریزی و ایجاد واحد های تولیدی صنایع غذایی در مناطق کشاورزی- صنعتی کمک نموده و در امور آموزشی و تحقیقاتی این رشته همکاری نمایند و به عنوان مسئول فنی، مسئول واحد های تولیدی صنایع غذایی و یا واحد های طراحی تولید ماشین ها و کارخانجات صنایع غذایی و مدیریت آن ها انجام وظیفه نمایند.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی رشته مهندسی مواد و ظراحی صنایع غذایی طبق آیین نامه های آموزشی سال می باشد. هر سال تحصیلی شامل دو نیمسال و هر نیمسال شانزده هفته کامل آموزشی است. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درس نظری در هر نیمسال شانزده ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

 تعداد واحد های درسی

تعداد واحد های درسی دوره مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی 140 واحد و به شرح زیر است:

دورس عمومی: 20 واحد/ دروس علوم پایه: 36 واحد/ دروس اصلی: 31 واحد/ دروس تخصصی: 53 واحد: 44 الزامی و 9 انتخابی


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul