دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 16:01

سرفصل ریاضیات کاربردی

ریاضیات کاربردی:

بردارها و قضایای برداری، ماتریس ها، دستگاه معادلات، توابع چند متغیره و حد و پیوستگی آن ها، مشتقات جزیی مرتبه اول  و مراتب بالاتر، مشتق جهتی و گرادیان، صفحات مماس و قائم، دیورژانس و کرل تابع برداری و نیروی پایستار، انتگرال دوگانه، معادلات تفکیک پذیر، دیفرانسیل کامل، مباحث و معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول، دیفرانسیل مرتبه دوم و مراتب بالاتر، توابع متعامد، سری توانی، تبدیل لاپلاس، تابع گاما و ...


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul