دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 16:08

سرفصل علوم دامی

علوم دامی:

اهمیت دام و محصولات دامی، طبقه بندی دام ها در ارتباط با محصولات دامی، تشریح و فیزیولوژی دستگاه دام و طیور، تغذیه دام و طیور، کیفیت فراورده های دامی، گاو داری، گوسفند داری، مرغداری و ...


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul