دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

برنامه نویسی کامپیوتر:
کامپیوتر و انواع آن، زبان های برنامه نویسی، برنامه نویسی با یکی از زبان های معمول و فراگیر، اعداد و نشانه ها، مقادیر ثابت و متغیر، عبارات محاسباتی، توابع ریاضی، عبارات ورودی و خروجی، احکام شمارش، شرطی، اعلانی، تکراری، متغیر های اندیس دار، حافظه های مشترک و عمومی و کمک، زیر برنامه ها، نوشتن چند برنامه کامپیوتری در زمینه های مختلف حتی المقدور مرتبط با رشته

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul