دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 16:22

سرفصل عملیات کارگاهی

عملیات کارگاهی: (عملی)
مقدمه، ابزار شناسی کارگاهی، مواد شناسی، ایمنی در کارگاه، جوشکاری، آهنگری، ورق کاری، خم کاری، سوراخ کاری، سنگ زنی، پرچ کاری، حدیده و قلاویز، تراشکاری، لوله کشی، سیم کشی

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul