X
تبلیغات
زولا

دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

موازنه جرم و انرژی:
 موازنه مواد، آنالیز مسایل و موازنه مواد، موازنه ی مواد با بکار گرفتن تکنیک ریاضی برای مسایلی که دارای اجزا باشد، محاسبات مربوط به گشت ها (Recycles)، گاز ها، بخار ها، مایعات و جامدات، قانون گاز های ایده آل، روابط حقیقی، فشار بخار، فشار بخار اشباع، اشباع جزیی و رطوبت، موازنه مواد در تبخیر و میعان (Condensation)، پدیده فاز ها، موازنه انرژی و تعاریف و واحد ها، ظرفیت حرارتی، معادله تغییرات آنتالپی در تغییر فازها، موازنه کلی انرژی، فرایند برگشت پذیر و موازنه مکانیکی انرژی، حرارت واکنش، حرارت انحلال و انحلاط، ترکیب موازنه انرژی و مواد، به کار گرفتن موازنه انرژی و مواد همزمان در حالت های steady و unsteady، دیاگرام آنتالپی غلظت، نمودار های رطوبت و استفاده از آن، مسایل پیچیده

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul