دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

انتخاب واحد: 15 الی 19 شهریور 90
انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود: 20 الی 24 شهریور 90
شروع کلاس ها: 26 شهریور 90
حذف و اضافه: 9 الی 11 مهر 90
پایان کلاس ها: 15 دی 90
شروع امتحانات: 20دی الی 6 بهمن 90
امتحانات آزمایشگاه: 10 الی 15 دی 90
تذکر: دانشجویانی که در زمان های تعیین شده اقدام به انتخاب واحد خد ننمایند، طبق آیین نامه آموزشی مجبور به حذف ترم خواهند شد.
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود: دوشنبه 11 مهر 90

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul