دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

کنترل کیفی مواد غذایی:

سرفصل های نظری:

تاریخچه کنترل کیفیت، سازماندهی واحد کنترل کیفیت و رابطه میان آن با سایر قسمت های واحد تولیدی، مفاهیم اساسی در کنترل کیفیت، مزایا و هزینه های کنترل کیفیت، روش های ارتقاء کیفیت، عوامل موثر بر کیفیت مواد غذایی (عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و حسی)، روش های انجام آزمون حسی، مراحل اصلی در کنترل کیفی مواد غذایی، آشنایی با سیستم های مدیریت و ارتقاء کیفیت ( ISO9000، ISO 14000، TQM، HACCP) کابرد آمار در کنترل کیفیت (روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، نمودار های توزیع فراوانی، توزیع های احتمالی)، کنترل آماری کیفیت در حین فرآیند (SPC) (رسم نمودار های کنترل برای متغیر های کمی RX و رسم نمودار های کنترل برای وصفی های P , C , U , … و محاسبه کارایی فرایند)، نمونه برداری، طرح های نمونه گیری به منظور پذیرش( سطح کیفیت پذیرش، طرح های یک بار، جفت و چند بار نمونه گیری و بازرسی نرمال، تنگ تر شده و کاسته شده)، بررسی کنترل کیفیت در یک واحد صنایع غذایی.

سرفصل های عملی:

اهمیت اجرای روش های کنترل کیفی، تشکیل پاتل چشایی و اجرای تست های چشایی گوناگون، نمونه برداری از مصولات غذایی، رسم نمودار های X , R , C , P  ارزیابی محصولات غذایی از نظر شاخص های شیمیایی  و میکروبی

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul