X
تبلیغات
زولا

دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

اقتصاد و مدیریت صنعتی:

کلیات، یاد آوری در مورد عوامل تولید، شناسایی عوامل تولید، ترکیب عوامل تولید، مسائل تولید، نمودارهای تولیدی، سازمان های تولیدی و هزینه های تولیدی، نحوه تعیین قیمت و مکانیزم بازار، مسائل مهم مدیریت صنایع، مسائل مهم اقتصادی، مدیریت، تصمیم گیری، بودجه بندی، بهینه سازی و ...


¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul