دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 16:21

سرفصل بیوشیمی عمومی

بیوشیمی عمومی:

خواص آب، کربوهیدرات ها، لیپیدها، پروتیین ها، اسید نوکلئوئیک، آنزیم ها، متابولیسم قندها، متابولیسم چربی ها، متابولیسم ترکیبات ازت دار و ...  

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul