دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 16:21

سرفصل شیمی تجزیه

شیمی تجزیه:
سرفصل های نظری:
مفاهیم اسید، باز، خنثی سازی (اسید ها، بازها، مخلوط اسیدها، مخلوط بازها)، معرف های خنثی سازی و کاربرد آن ها، انتخاب معرف مناسب، اکی والان و محلول های نرمال، محلول های تامپون، نمک ها و نمک های اسیدی، خنثی و قلیایی، شناسایی کاتیون ها وآنیون ها و دسته بندی آن ها در واکنش های ته نشینی و استفاده از آن در تجزیه کیفی و کمی، اصول تجزیه هایی که با دستگاه انجام می گیرد، مختصری راجع به سایر دستگاه ها شامل توربیدمتری، فلورومتری، پلاروگرافی و کرماتوگرافی

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul