دانشجویان مواد دانشگاه تجن

گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست که آن را نیست پایان، غم مخور

1390/11/17 ساعت 16:22

سرفصل مکانیک سیالات

مکانیک سیالات:
مقدمه، سیال ها (نیوتنی و غیر نیوتنی)، خواص مکانیکی سیالات، خواص ترمودینامیکی سیالات، آنالیز بعدی، استاتیک سیالات، معادله استاتیک سیالات، نیروی هیدرواستاتیک روی سطوح، پایداری اجسام غوطه ور، جریان سیال، قانون نیوتن، ویسکوزیته و انتقال گشتاور، عملکرد سیال غیر نیوتنی، لایه مرزی، رابطه ی انرژی و معادله ی برنولی، سیال تراکم ناپذیر نیوتنی در لوله ها و کانال ها، عدد رینولدز و جریان سیال در لوله ها، ضریب اصطکاک و افت فشار تابعی از عدد رینولدز در لوله ها، افت فشار در اتصالات و لوله های منحنی شکل، قطر معادل برای لوله های غیر مدور، توزیع سرعت برای جریان آرام، توزیع سرعت برای جریان درهم در لوله، مختصات جریان تابعی از گرادیان سرعت در لوله، جریان در کانال های باز، جریان سیال غیر نیوتنی تراکم ناپذیر در لوله ها، جریان سیلا غیر نیوتنی مستقل از زمان در لوله ها، دبی سطحی (shera-rate) در دیوار لوله ها برای سیال غیر نیوتنی مستقل از زمان، افت فشار در لوله ها برای جریان آرام و درهم سیال غیر نیوتنی مستقل از زمان، پمپ کردن سیالات (مایعات)، پمپ ها و پمپ نمودن، انواع پمپ ها، پمپ گریز از مرکز، روابط پمپ گریز از مرکز، پمپ های گریز از مرکز به طور سری و موازی، پمپ با تغییر مکان مثبت، بازده پمپ ها، عواملی که در انتخاب پمپ به کار می رود، ارتفاع کلی پمپ و توان مورد نیاز پمپ، جریان سیال تراکم پذیر در کانال ها و لوله ها، روابط انرژی، معادلات حالت، سرعت صوت در سیالات، جریان ایزونرمال گاز ایده آل در لوله های افقی، جریان غیر ایزونرمال گاز ایده آل در لوله های افقی، جریان آدیاباتیک، تراکم گاز و کمپرسور، محاسبه نیروی لازم و مراحل مورد نیاز، جریان دو فازی به طور مختصر، اندازه گیری جریان و فشار، حرکت سیال با وجود ذرات جامد در آن، حرکت نسبی سیال و ذرات تغلیظ شده، جریان در بستر های آکنده، فیلتراسیون، مقدمه ای بر حالت unseady state زمان تخلیه ی یک سیال از یک مخزن

¢/div ساعت ساعت script language= /span ساعت ساعت br ساعت 0 ساعت BlogSky:Post Title / /h3 /h3 _blank/a div class=wgname/div لینک های روزانه/BlogSky:Author Body style= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0div class=div class= BlogSky:Weblog PostsHRef /h2 class= 0 ساعت رمز عبور: BlogSky:Post HRef /title/ul